1.    Etablering

Foreningen Tsjekkisk-Norsk Forum ble stiftet på konstituerende møte den 10.2.1990 i Oslo, Norge.

2.    Formål

Foreningen Tsjekkisk-Norsk Forum har til formål å:

  • Arbeide for norsk tsjekkisk samkvem
  • Samle personer med tilknytning til eller interesse for Tsjekkia.

3.    Medlemskap

Medlemskap i foreningen er åpent for alle som godkjenner foreningens formål og vedtekter.

4.    Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Det avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Det innkalles av det sittende styret skriftlig og med minst 3 ukers varsel. Med innkallelsen følger dagsorden og saksdokumenter. Årsmøtets dagsorden omfatter:

A.     Årsberetning

B.     Regnskap

C.     Budsjett

D.     Valg på:

  • styre
  • 2 revisorer
  • formann
  • 3 medlemmer til valgkomiteen

E.      Innkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av januar. Alle som har vært medlemmer i minst 2 måneder før årsmøtet avholdes har stemmerett på årsmøtet. For å kunne bli valgt til tillitsverv må en ha vært medlem i minst 6 måneder. Årsmøtet skal ledes av dirigent valgt av årsmøtet.

Beslutninger fattes med alminnelig flertal, med unntak av pkt. 9, 10, 11. I tilfelle stemmelikhet, avgjør stemmen til formannen for det sittende styret, unntatt punkt B) regnskap og punkt D) valg.

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger av dagsorden. Protokollen underskrives av møtelederen og 2 medlemmer som velges av årsmøtet. Protokollen skal sendes medlemmene innen 4 uker etter årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret ønsker det eller etter skriftlig ønske fra minst 30% av medlemmene. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme bestemmelsene som for et ordinært årsmøte.

5.    Styret

Styret består av formann, viseformann, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Formann velges for 1 år, de øvrige for 2 år. Minst 2 medlemmer står på valg hvert år. Dersom to/flere styremedlemmer har like lang funksjonstid, skal loddtrekkningen benyttes for å avgjøre hvem som skal slutte. Ingen skal sitte lenger enn 6 år sammenhengende.

Styret sammenkalles når formannen eller et annet styremedlem finner det ønskelig. Styret er beslutningsdyktig når formannen eller dennes stedfortreder og minst 2 til fra styret er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme. Det skal føres vedtaksprotokoll over forhandlingene. Formannen eller dennes stedfortreder, sammen med et annet medlem av styret forplikter foreningen.

For foreningens behov kan styret ansette en daglig leder som skal virke etter instruks utarbeidet av styret.

6.    Medlemsmøter

Medlemsmøter kan behandle alle saker som ikke er tillagt årsmøtet. Styret skal innkalle til medlemsmøter med minst 2 ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på medlemsmøter må være styret i hende minst en uke før medlemsmøtet avholdes.

Medlemsmøtet kan overprøve vedtak fattet av styret, dersom disse ikke har forankring i bestemmelser fattet på årsmøtet.

7.    Komiteer og utvalg

Komiteer og utvalg kan opprettes av årsmøtet eller styret. Komiteene arbeider selvstendig, dog under årsmøtets/styrets vedtak. En komite eller et utvalg kan bare oppløses av det organ den/det ble opprettet av.

8.    Kontingent og regnskap

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. Et medlem som ikke har betalt årskontingenten innen årets utløp skal strykes som medlem etter minst ett skriftlig varsel.

Foreningens regnskap følger kalenderåret og revideres av 2 revisorer som velges blant foreningens medlemmer.

9.    Utmeldelse – eksklusjon

Utmeldelse fra foreningen skal skje skriftlig. Medlemmer som opptrer på en slik måte at de kan skade foreningen eller de øvrige medlemmers anseelse, kan ekskluderes. Eksklusjon kan bare skje på årsmøtet, og det kreves 2/3 flertal.

10.  Vedtektsendring

Endringer ev vedtektene kan normalt bare vedtas av det ordinære årsmøtet, og det kreves 2/3 flertal. Styret har dog anledning til å forlange at vedtak om en slik vedtektsendring fattet av det ordinære årsmøtet, kan bringes inn for et ekstraordinært årsmøte innen 2 måneder etter at det ordinære årsmøtet hadde fattet vedtak.

11.  Oppløsning

Første vedtak om oppløsning fattes av det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall. Deretter fattes det endelige vedtak om oppløsning på et ekstraordinært årsmøte som skal avholdes minst 3 måneder senere. I tilfelle oppløsning av foreningen vil ordinært og ekstraordinært årsmøte bestemme anvendelse av foreningens midler og eiendeler.