1. Vznik

Spolek Česko-norské fórum byl založen na zakládající schůzi dne 10.2.1990 v Oslo, Norsku.

2. Účel

Spolek Česko-norské fórum má za cíl:

  • podporovat česko-norskou spolupráci
  • sdružovat osoby mající vazbu na nebo zájem o Česko

3. Členství

Členství ve spolku je otevřené všem, kteří respektují cíle a stanovy spolku.

4. Výroční schůze

Výroční schůze je nejvyšším orgánem spolku. Koná se každoročně na konci měsíce března. Výroční schůzi svolává stávající předsednictvo a to písemně a minimálně tři týdny předem. Svolání obsahuje program schůze a dokumenty k projednání. Program schůze zahrnuje:

A. výroční zprávu

B. účetnictví

C. rozpočet

D. volby:

  • předsednictva
  • dvou revizorů
  • předsedy spolku
  • tří členů volební komise

E. příchozí návrhy.

Návrhy k projednání výroční schůzí musí být předsednictvu doručeny do konce ledna příslušného roku. Hlasovací právo na schůzi mají všichni, kteří byli členy minimálně dva měsíce před konáním schůze. Právo být zvolen do funkce má každý, kdo byl členem minimálně šest měsíců. Výroční schůze je vedena členem zvoleným výroční schůzí.

Usnesení nabývají platnosti hlasovanou většinou s výjimkou bodů 9, 10 a 11. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy stávajícího vedení s výjimkou bodu B) účetnictví a bodu D) voleb.

Na schůzi je veden zápis z programu jednání výroční schůze. Zápis podepisuje vedoucí schůze a dva členové zvolení výroční schůzí. Zápis se posílá členům spolku do čtyř týdnů po konání schůze.

Mimořádná výroční schůze se koná na přání předsednictva nebo na písemnou žádost minimálně 30% členů. Pro mimořádnou výroční schůzi platí stejná pravidla jako pro řádnou výroční schůzi.

5. Předsednictvo

Předsednictvo sestává z předsedy, místopředsedy, zapisovatele, pokladníka a jednoho dalšího člena předsednictva. Předseda je volen na jeden rok, ostatní na dva roky. Každý rok jsou voleni minimálně dva členové předsednictva. Pokud mají dva nebo více členů stejně dlouhé funkční období, rozhoduje los, kdo z nich končí v předsednictvu. Maximální délka funkce je souvislých šest let.

Předsednictvo se svolává na žádost předsedy nebo jiného člena předsednictva. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomen předseda nebo místopředseda a minimálně dva další členové předsednictva. Pokud je hlasování vyrovnané, rozhoduje hlas předsedy. Z jednání je veden zápis. Předseda nebo místopředseda spolu s jedním dalším členem výboru se zavazují k dodržení těchto pravidel.

Je-li potřeba, může mít spolek zaměstnance, který bude pracovat podle instrukcí vypracovaných předsednictvem.

6. Členské schůze

Na členských schůzích se mohou projednat všechny věci k jednání, které nejsou předepsané výroční schůzi. Členské schůze svolává předsednictvo minimálně dva týdny předem. Věci, které se mají projednat na schůzi, musí předsednictvo obdržet nejpozději týden před konáním členské schůze.

Členská schůze může přezkoumat usnesení předsednictva, pokud to nejsou body, které může schválit pouze výroční schůze.

7. Komise a výbory

Výroční schůze nebo předsednictvo může založit komise a výbory. Komise pracují samostatně, avšak podle pravidel výroční schůze a předsednictva. Komise nebo výbor může být rozpuštěn pouze orgánem, který jej založil.

8. Členské poplatky a účetnictví

Výši členských poplatků stanovuje výroční schůze. Člen, který nezaplatí členský poplatek do konce roku, dostane minimálně jedno písemné varování a poté bude vyškrtnut.
Učetnictví spolku se vede za kalendářní rok a revidují ho dva revizoři, kteří jsou voleni ze členů spolku.

9. Odhlášení – vyloučení

Odhlášení ze spolku se podává písemně. Členové, kteří by svým chováním mohli poškodit spolek nebo jeho ostatní členy, mohou být vyloučeni. Vyloučit člena může pouze výroční schůze pokud pro vyloučení hlasuje 2/3 většina.

10. Změna stanov

Změnit stanovy může pouze řádná výroční schůze, pro schválení změn je třeba hlasů 2/3 většiny. Předsednictvo má možnost požadovat, aby schválení takové změny stanov řádnou výroční schůzí, bylo ještě projednáno na mimořádné výroční schůzi. Ta se má konat do dvou měsíců po řádné výroční schůzi, na které byly dané změny přijaty.

11. Zánik

První usnesení o zániku spolku vzniká odhlasováním 2/3 většiny na řádné výroční schůzi. Poté musí být minimálně tři měsíce později svolána mimořádná výroční schůze, která odhlasuje konečné usnesení o zániku. V případě zániku spolku rozhodne řádná a mimořádná výroční schůze o použití prostředků a majetku spolku.